Kontakt z "GRH WIR"  

 
Strona główna
O nas
Historia
Członkowie
Fotogaleria
Rekonstrukcje
O nas w mediach
Aktualności
Statut
Sponsorzy
Współpraca
Księga gości
Kontakt
Linki

 

.::::::::::::: STATUT :::::::::::::.

Statut

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. „WIR”

 

Biłgoraj 2005

 

Preambuła

 

Polska tradycja wojskowa nakazuje pielęgnować i kultywować pamięć o sławie, którą oręż  polski okrył się w walkach o niepodległość naszej Ojczyzny.

            Pamięć o krwawych bojach żołnierza Wojska Polskiego i Armii Krajowej oraz o jego cnotach jest naszym obowiązkiem. Jego rycerskość, bohaterstwo, honor i godność, które przez wieki budowały chwałę Polski, stały również na straży jej niepodległości. Dlatego poprzez niżej przedstawione cele i formy działań, pragniemy przypomnieć ofiarność i poświęcenie narodu polskiego oraz jego patriotyczne postawy i bohaterskie czyny wobec totalitarnych zagrożeń niepodległości bytu.

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

Art. 1

 1. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 (Dz.U. Nr.20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 2. Stowarzyszenie przyjmuję nazwę: Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. „WIR”.

 3. Stowarzyszenie: Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. „WIR” z siedzibą w Biłgoraju  jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

 4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 5. Stowarzyszenie powołuję się na czas nieokreślony.

 6. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Siedzibą Stowarzyszenia jest Biłgoraj.

 7. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczątek, odznak i emblematów ze znakiem stowarzyszenia.

 8. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na społecznej pracy członków do realizacji swoich celów, może zatrudniać pracowników.

 9. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.

 10. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, jeśli członkostwo takie będzie miało na celu dobro Stowarzyszenia i jego członków.

 

 

Rozdział 2

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

Art.2

 1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1)     Promowanie wśród społeczeństwa historii ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego oraz wspieranie inicjatyw służących propagowaniu wiedzy historycznej w duchu prawdy, pamięci i pojednania.

2)     Kultywowanie tradycji i pamięci o oddziałach Armii Krajowej i Wojska Polskiego okrytych sławą w walkach o niepodległość naszej Ojczyzny.

3)     Przypominanie i naśladowanie cnót polskiego żołnierza, którymi są: rycerskość, bohaterstwo, honor i godność.

4)     Kultywowanie regionalnych tradycji niepodległościowo-wojskowych regionu biłgorajskiego.

5)     Wizualna, ruchoma rekonstrukcja wydarzeń z historii wojskowości regionu biłgorajskiego XX wieku poprzez tzw. „historię żywą”

6)     Konsolidacja pasjonatów i miłośników Armii Krajowej i Wojska Polskiego XX wieku i tradycji wojskowych regionu.

7)     Pogłębianie i popularyzowanie wiedzy o historii wojskowości regionu, a szczególnie o krwawych walkach na jego terenie.

8)     Podejmowanie działań na rzecz ochrony, dokumentacji i konserwacji zabytków militarnych w regionie.

 

 1. Sposoby realizacji:

1)      Podejmowanie wszechstronnej współpracy przede wszystkim z innymi grupami o podobnym charakterze działającymi na terenie Polski, a w przyszłości i za granicą. Ponadto współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami społecznymi i kulturalnymi, władzami samorządowymi, które wykażą zainteresowanie historią wojskowości regionu.

2)     Prowadzenie działalności wydawniczej, wystawienniczej, poszukiwawczej, kulturalnej oraz innej aktywności temu służącej.

3)     Udział w zlotach, konferencjach, zjazdach i w innych przedsięwzięciach poświęconych w/w tematyce.

4)     Organizowanie spotkań, zlotów, konferencji, wystaw i innych. Celem prezentowania dotychczasowego dorobku Stowarzyszenia.

5)     Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.

6)     Budowa bazy sprzętowej i dydaktycznej dla realizacji celów statutowych.

7)     Działanie na rzecz integracji środowisk rekonstruujących wydarzenia historyczne.

8)     Doskonalenie i pogłębianie wiedzy fachowej członków Stowarzyszenia poprzez organizację seminariów, wykładów i innych form temu służących.

9)     Rekonstruowanie wydarzeń historycznych okresu XX wieku.

10) Prowadzenie poszukiwań, prac zachowawczych oraz  przekazywanie i udostępnianie społeczeństwu przedmiotów pochodzących z okresu XX wieku określanych mianem dziedzictwa kulturowego i materialnego naszego kraju.

11) Udział w obchodach rocznicowych i innych przedsięwzięciach służących upamiętnieniu poległych, poszkodowanych bądź zamordowanym w XX wieku.

12) W oparciu o rekonstrukcję odtwarzanie, odbudowa i renowacja historycznego wyposażenia i uzbrojenia, umundurowania, pojazdów mechanicznych.

 

 

Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

Art.3

1.            Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)     Członków Zwyczajnych

2)     Członków Wspierających

3)     Członków Honorowych

 

2.            Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać, osoba, która spełnia poniższe kryteria:

1)     Nie pozostaje w jakimkolwiek związku z formalnymi bądź też nieformalnymi grupami lub subkulturami propagującymi ideologię systemów totalitarnych, jak i sama nie wyznaję i nie propaguję takich przekonań.

2)     Ma pełną zdolność do czynności prawnych.

3)     Posiada ekwipunek historyczny w zakresie spełniającym wymagania określone odrębną uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

3.            Członek Zwyczajny ma prawo:

1)     Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2)     Wolnego wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.

3)     Korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia.

4)     Uczestniczyć we wszystkich pracach organizowanych przez Stowarzyszenie.

5)     Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia.

6)     Zaskarżania do Komisji Rewizyjnej uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

7)     Posiadać legitymację oraz nosić odznakę Stowarzyszenia.

4.            Do obowiązków Członka Zwyczajnego należy:

1)     Godnie reprezentować Stowarzyszenie oraz propagować jego program.

2)     Regularnie opłacać składki członkowskie i zadeklarowane świadczenia.

3)     Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Stowarzyszenia.

5.            Decyzję o przyjęciu na członka Zwyczajnego podejmuję Zarząd Stowarzyszenia po spełnieniu przez kandydata niżej wymienionych warunków:

1)     Wypełni deklarację Członkowską.

2)     Uiści wpisowe.

3)     Przedstawi rekomendację przynajmniej 2 członków Stowarzyszenia.

6.            Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać:

1)     Osoba fizyczna, prawna uznająca cele i zasady działania Stowarzyszenia.

2)     Osoba fizyczna, prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną.

3)     Osoba spełniająca dodatkowo wymagania zawarte, w Art..3 ust.2 pkt.1,2.

7.            Członek wspierający ma prawa określone, w Art.3 ust.3 pkt.2,4,5,7 oraz prawo uczestniczenia z głosem doradczym- w Walnym Zgromadzeniu.

8.            Członek wspierający ma obowiązki określone w art. 3 ust. 4 pkt 1, 2, 3

9.            Decyzję o przyjęciu na członka Wspierającego podejmuję Zarząd Stowarzyszenia po spełnieniu przez kandydata niżej wymienionych warunków:

1)     Wypełni deklarację Członkowską.

2)     Uiści wpisowe.

10.        Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju i działa na dobro stowarzyszenia.

11.        Członek Honorowy nie musi spełniać kryteriów określonych w Art.3 ust.2 pkt.3.

12.        Członek Honorowy korzysta ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i jest zwolniony z obowiązków wymienionych w Art.3 ust.5 pkt.1,2.

13.        Członek Honorowy ma prawa określone w Art.3 ust.3 pkt.2,3,4,5,7 oraz prawo uczestniczenia z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

14.        Decyzję o nadaniu godności Członka Honorowego podejmuję Walne Zgromadzenie.

15.        Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuję Zarząd w przypadku:

1)     Zalegania z opłatą członkowską przez okres 3 miesięcy od oznaczonej daty

wpłaty składki.

2)     Pozbawienia praw publicznych.

3)     Działanie na szkodę Stowarzyszenia

4)     Stwierdzenia przynależności bądź to do organizacji wskazanej w Art.3 ust.2 pkt.1 lub też szerzenia przekonań tam zawartych.

5)     Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.

6)     Łamanie Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

7)     Nie uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia przez okres przekraczający 3 miesiące.

8)     Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia.

9)     Utrata członkostwa Honorowego następuję w razie popełnienia czynu, wskutek którego członek Honorowy stał się niegodny tego wyróżnienia.

10) Śmierć członka.

16.        W przypadku określonym w ust.14 pkt.1,2,3,4,5,6,7,8,10 orzeka Zarząd

Stowarzyszenia po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy, podając przyczyny skreślenia, natomiast w przypadku określonym w ust. 14 pkt.9 orzeka Walne Zgromadzenie.

16.   W przypadku skreślenia z listy członków, osobie skreślonej przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu do komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.

 

 

Rozdział 4.

Struktura Organizacyjna Stowarzyszenia

 

Art.4

 1. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może powoływać komisję, biura, którymi kieruję Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział 5.

Władze Stowarzyszenia.

 

Art.5

     1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

2) Zarząd Stowarzyszenia.

3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

 

Art.6

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków na Walnym Zgromadzeniu.

 

Art.7

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.

 2. Uchwały Władz Stowarzyszenia zwołanego w drugim terminie zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.

 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniony spośród niewybranych kandydatów, wg. kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 


Art. 8

 1. Najwyższą  władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które zbiera się, co roku.

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuję Zarząd Stowarzyszenia:

1)      Z własnej inicjatywy.

2)      Na wniosek komisji Rewizyjnej.

3)      Na wniosek przynajmniej 15 członków Stowarzyszenia w terminie 60 dni od wpłynięcia wniosku.

4)      O miejscu, terminie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

Art.9

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)      Wybieranie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

2)      Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej z działalności statutowej i finansowej.

3)      Uchwalanie programu i budżetu na okres następny.

4)      Uchwalanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu.

5)      Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

6)      Nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.

7)      Na wniosek Zarządu dokonywanie zmian w statucie i rozwiązywanie Stowarzyszenia.

8)      Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

9)      Na wniosek Zarządu decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji.

 

Art.10

 1. Jeśli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, to na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie zastąpione zostaje Walnym Zebraniem Delegatów.

 1. Walne Zebranie Delegatów zyskuję wtedy kompetencję Walnego Zgromadzenia Członków.

 2. Kadencja Delegatów trwa 3 lata. Jeden delegat jest wybierany na 5 członków. Regulamin wyboru Delegatów ustali Zarząd

 

Art.11

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 3 do 5 członków, a w tym: przewodniczącego, skarbnika, sekretarza.

 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprzewodniczącego.

 3. Do kompetencji zarządu Stowarzyszenia należy:

1)     Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2)     Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

3)     Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu członka honorowego.

4)     Zatwierdzanie przyjęć nowych członków i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.

5)     Sporządzanie bilansu.

6)     Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

7)     Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

8)     Powoływanie komisji, biur do rozwiązania poszczególnych spraw i zagadnień.

9)     Składanie sprawozdań z własnej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

10) Rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

11) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

12) Ustalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia.

13) Przygotowanie planu działania Stowarzyszenia.

 

Art. 12

1.      Zebrania Zarządu zwołuję przewodniczący lub wiceprzewodniczący Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2.      Postanowienia Zarządu zapisywane są w formie uchwał.

3.      W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział-z głosem doradczym- członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Członkowie Honorowi.

 

Art. 13

 1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

 2. Do zadań Komisji rewizyjnej należy:

1)      Kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia.

2)      Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności statutowej i finansowej.

3)      Składanie sprawozdań na walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4)      Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

5)      Zwoływanie Nadzwyczajnego walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd  z jego statutowych  obowiązków, ma także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

6)      Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

Art.14

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków i wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział- z głosem doradczym- w posiedzeniach Zarządu.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogę pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu opracowanego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 5. W wykonywaniu swoich zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie protokoły, księgi, dowody finansowe, biurowe i inne dokumenty Stowarzyszenia, a także prawo żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od innych organów i członków Stowarzyszenia.

 6. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określania terminów i sposobów ich usunięcia.

 7. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał i postanowień Zarządu- jeżeli mogłyby spowodować one nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.

 8. W przypadkach określonych w art.13 pkt.5 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

 


Rozdział 6

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

Art.15

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą: udziały i akcje, majątek ruchomy i nieruchomy oraz fundusze które składają się z:

1.      Składek członkowskich oraz świadczeń Członków wspierających.

2.      Wpływów z działalności statutowej.

3.      Dochodów z majątku Stowarzyszenia.

4.      Dotacji.

5.      Darowizn i spadków.

 

Art.16

 1. Decyzję w sprawie zbywania majątku nieruchomego podejmowane są przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

 2. Decyzje w sprawie zbywania majątku ruchomego oraz jego nabywania podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia w zakresie swoich środków i stanu posiadania.

 

Art.17

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym przewodniczącego i upoważnioną przez niego osobę.

 

 

Rozdział 7

Zasady dokonywania zmian statutu

Zasady rozwiązywania Stowarzyszenia

 

Art.18

 1. Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwała Walnego Zgromadzenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

Art.19

 1. Rozwiązywanie Stowarzyszenia następuję na podstawie uchwały walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

 2. Walne Zgromadzenie powołuję Komisję Likwidacyjną, która-zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie Wytycznymi przeprowadzi likwidację.

 

 

.:::::::::: Projekt  walter20@wp.pl ::::: Administrator obi@grhwir.pl ::::::::::.

.::::::: Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone - GRH "WIR" :::::::.